Ochrona danych osobowych (RODO)

Zasady przetwarzania danych osobowych, którymi się kierujemy, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne
 • zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne.
 • zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób.
 • zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne.
 • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa

Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania,
 • e-mail, telefon domowy/ komórkowy;
 • numer klienta (ID klienta);
 • numer identy kacji podatkowej (NIP); numer REGON;
 • inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi.

Dane osobowe możemy przetwarzać, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę; na tej podstawie przetwarzamy dane, gdy prowadzimy marketing produktów lub usług
 • robimy to, aby zrealizować usługi i dostarczyć produkty osobie, której te dane dotyczą, zrealizować reklamacje, etc.
 • realizujemy w ten sposób obowiązek prawny; na tej podstawie przetwarzamy dane po to, by przeciwdziałać nadużyciom

Skąd mamy dane?

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie formularzy dostępnych na naszych stronach internetowych oraz które zostały przekazane nam w formie email. Przetwarzamy także dane ogólnodostępne.

Czy profilujemy dane?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Jak informujemy o przetwarzaniu danych?

Jeżeli zbieramy dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, przekazujemy taką informację od razu. Gdy dane pochodzą z innego źródła, przekazujemy je osobie, której dotyczą:

 • w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od pozyskania danych;
 • najpóźniej przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą (jeżeli wykorzystujemy dane właśnie w komunikacji z tą osobą);

chyba, że udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.
Informujemy o przetwarzaniu elektronicznie, w tym w informacjach na naszej stronie internetowej.

Jakie są uprawnienia osób, których dane przetwarzamy?

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

Kto jest inspektorem danych osobowych w OpenIT?

Leszek Kaźmierczak, [email protected]

Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem https://www.giodo.gov.pl.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny okres wskazujemy w dokumentacji, którą przekazujemy osobom, których dane dotyczą. Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania, usuwamy lub anonimizujemy dane.